MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMOANALITIKAI MUNKABIZOTTSÁGA

A munkabizottsági titkár címe: MTA KK-AKI, Bp. II. Pusztaszeri út 59-67.  Levélcím:  1525 Budapest, Pf. 17

Telefon: 438 1148,  Fax:438 1147,  E-mail:   Otthoni tel. 246 1894

 

MUNKABIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ, 2006.

1. MUNKABIZOTTSÁG NEVE

Termoanalitikai Munkabizottság

2. STATISZTIKAI ADATOK

Ülések száma: 2

Ebből előadói ülés: 2

Külföldi előadók: 1 (munkabizottságunk tagja)

Hazai konferencia: 0

Hazai rendezésű nemzetközi konferencia: 1

17th International Symposium on Analytical & Applied Pyrolysis, 2006. Az analitikai pirolízis a termikus analízist részben átfedő szakterület.  A konferencia elnöke, Dr. Blazsó Marianne ugyan nem a mi munkabizottságunk tagja, azonban a szervezőbizottság munkabizottságunk három tagjából és két állandó meghívottjából állt.

Elővédés: 0

Munkabizottsági tag DSc védése: 2
(Hódi Klára és Lőrinczy Dénes)

PhD védés: 1
(Mészáros Erika, aki a fokozat kézhezvétele óta munkabizottságunk tagja.)

 

3. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

Itt teljes felsorolást nem tudunk adni.  Az ez évi jelentésünkből kimaradó eredményekről jövőre számolunk be.  Az eredmények felsorolása az intézet nevek abc sorrendjében történik.

A BME Általános és Analitikai Kémiai tanszékén igen széles körben alkalmazzák a termikus analízist.  Bereczki Laura, Marthi Katalin és Pokol György -- a Szerves Kémiai Technológia Tanszék Fogassy Elemér által vezetett kutatócsoportjával együttműködve folytatta az optikai izomerek elválasztásával kapcsolatos kutatásait. DSC, fűthető mikroszkópos és röntgendiffrakciós vizsgálatokkal igazolták, hogy bizonyos esetekben kinetikai hatásokra építve az egyensúlyinál nagyobb hatékonysággal végezhető az elválasztás.  Ugyanitt Madarász János és munkatársai egy, a szennyvíztisztításban ígéretes, új, környezetbarát jellegű oxidálószer (mely egyben fertőtlenítő és flokkulálószer is), a K2FeO4 előállításának gazdaságossá tétele érdekében végeztek sikeres kutatómunkát szimultán TG/DTA-EGA-MS segítségével.  Emellett a szenzor és elektrokróm alkalmazásokban használt hexagonális ammónium-volfrám-oxidbronz és hexagonális WO3 előállítását vizsgálták szimultán TG/DTA-EGA-MS és in situ magas hőmérsékletű XRD segítségével

A BME Műanyag- és Gumiipari tanszéké, valamint velük szervezeti kapcsolatban az MTA KK Anyag és Környezetkémiai Intézetének Alkalmazott Polimer Fizikai-Kémiai Osztályán Vargha Viktória és munkatársai többek között az alábbi kutató-fejlesztő munkát építették termikus analízisre:  Polimerek és polimer rendszerek térhálósodásának nyomonkövetését célozza az idő-hőmérséklet-átalakulás analízis, amelynek eredménye az átalakulási diagram (Time-Temperature-Transformation, TTT-diagram). Az átalakulási diagram összefüggést mutat a térhálósodás ideje, hőmérséklete és a konverzió között. Az izo-konverzió vonalakon kívül az átalakulási diagram fontos része a vitrifikációs vonal, amelynek ismeretében következtethetünk a rendszer mindenkori fizikai állapotára. Az átalakulási diagram az elméleti összefüggések feltárásán túlmenően alkalmas a térhálósodás előtti rendszer tárolási stabilitásának becslésére, a térhálósodás (feldolgozás) körülményeinek meghatározására, továbbá az alkalmazhatóság (pl. degradáció) bekövetkezésének becslésére. Ezért ma már a műanyag feldolgozók is egyre inkább felismerik a módszer jelentőségét és alkalmazzák azt.

A BME más tanszékein is folynak értékes, termikus analízisen (is) alapuló kutatások (Fizikai Kémia Tanszék, Szerves Kémiai Technológia Tanszék, Szervetlen Kémiai tanszék).  Ezekről későbbi jelentéseinkben számolunk be.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen valamint a Debreceni Egyetemen folyó, termikus analízisen alapuló kutatómunka Pöppl László tragikus halála ill. Szöőr Gyula egyetemi tanár nyugállományba vonulása óta sajnos kikerült látókörünkből.

Évtizedek óta folynak magas színvonalú termoanalitikai kutatások a Magyar Állami Földtani Intézetben.  Az előző évi jelentésünkben leírt eredmények idén egy új elemmel gyarapodtak:  Földvári Mária angol nyelvű szakkönyvet írt az ásványok termoanalitikai reakcióinak rendszerezéséről és termogravimetriai meghatározásukról.

Az MTA KK-AKI Környezetkémiai Osztályán működő Hőbomlási Folyamatok Csoportjában munkabizottságunk három tagja dolgozik:  Jakab Emma, Mészáros Erika és Várhegyi Gábor.  Fő tevékenységük a biomassza anyagok hasznosításával, valamint különböző növényi ill. szintetikus polimerek újrahasznosításával kapcsolatos problémák kutatása TG, TG-MS, valamint pirolízis - GC-MS segítségével.  Emellett általános, a termikus analízis más területein is alkalmazható reakciókinetikai leírási módokat fejlesztenek ki, melyek azt célozzák, hogy a termikus analízis elméleti háttere és a mérések kiértékelésére alkalmas matematikai módszerei magasabb színvonalra kerüljenek.  Részt vesznek az EU Life program egyik K+F projektjében, amely a biomassza alapú energiatermelés új módszereinek hatékonyságát bizonyítja.  A műanyaghulladékok kezelésére és hasznosítására irányuló munkájuk is EU K+F projektek részeként folyt.

Az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézetében (Balogh Judit, Kaptás Dénes, Kemény Tamás, Kiss F. László, Vincze Imre) sikerrel alkalmazták a termikus analízist (DSC) kiegészítő módszerként nanorendszerek mágnességének vizsgálatakor. FeAl fémközi vegyület mechanikai kezelése során nanoméretű mágneses tartományok jelennek meg. Termikus analizis segitségével sikerült olyan mintákat előállítani, melyek merev mágneses habként jellemezhetőek, mert a mágneses viselkedés a szemcsék felszinéhez köthető A jelenség vizsgálata tovább folyik Fe1+xAl1-x mintákon, ahol a felületi és tömbi mágneses viselkedés közti átmenet tanulmányozható.

A Pannon Egyetem Fizikai Kémia Tanszékén Dallos András és munkatársai termoplasztikus polimerek termikus stabilitását és hősokk-tűrő képességét vizsgálták. A termoplasztikus polimerek élelmiszeripari alkalmazását, az új, a fokozott megmunkálási és minőségi követelményeket is kielégítő polimerek fejlesztését segíti elő ez a kutatómunka.  Kompozit cementek hidratációjának kalorimetriás vizsgálata során a környezetre veszélyes anyagok betonba ágyazása során fellépő túlhevülések biztonsági kockázatának csökkentését, a veszélyes anyagok egyben maradását, a várható környezeti terhelés csökkentését, valamint új, kompozit cementek kifejlesztését tűzték ki célul.  Nagy hőkapacitású és látens hőjű anyagok kalorimetriás vizsgálatával új, kedvező termodinamikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok hőtárolási célokra történő kifejlesztéséhez járultak hozzá.  Ez a takarékos energiafelhasználást és az alternatív energiaforrások kiaknázását segítő kutatómunka.  Magas színvonalú, termikus analízisre támaszkodó munka folyik az Analitikai Kémiai Tanszéken (Kristóf János és munkatársai), melyről következő jelentésünkben számolunk be.  Termikus analízist is alkalmazó, jelentős eredményeket elérő kutatások folynak a Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszéken is (Horváth Erzsébet).

2007-es munkabizottsági üléseink egyikét Pécsen tervezzük megtartani.  Ezért a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Karának Biofizikai Intézetében (Lőrinczy Dénes és munkatársai) folyó magas színvonalú munka legújabb eredményeire a jövő évi beszámolóban térünk majd ki.

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézetében gyógyszerek vizsgálatára és fejlesztésére használnak termikus analízist. (ifj. Regdon Géza, Hódi Klára, Bajdik János). Eredményeikről rendszeresen beszámolnak munkabizottságunk ülésein, munkájuk bővebb bemutatására jövő évi jelentésünkben kerül sor.  Emellett idén a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszéke (Kukovecz Ákos, Kónya Zoltán, Kiricsi Imre) valamint  Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéke (Labádi Imre, Czibulya Zsuzsanna, Sitkei Eszter) is értékes eredményekről számolt be.

Munkabizottságunknak határon túli tagja is van (Dr. Mészáros Szécsényi Katalin), aki az Újvidéki Egyetemen végez magas színvonalú termoanalitikai kutatómunkát.  Idén a Pirazolkomplexek kristályszerkezetével és termikus viselkedésével kapcsolatos eredményeit ismertette munkabizottságunk előtt.

 

4. A TUDOMÁNYÁG HAZAI HELYZETÉNEK JELLEMZÉSE

Szakterületünkön sikeres és fejlődő kutatócsoportok működnek Budapesten, Veszprémben, Szegeden és Pécsen.  Emellett a termikus analízis több más csoport munkájában is jelentős szerepet játszik, amint az az előző pontból is kitűnik.  Az iparban gyártmányfejlesztéshez és minőségellenőrzéshez használják a termoanalitikai módszereket.

Amint az a következő pontból is kitűnik, hazánkban szerkesztik a Journal of Thermal Analysis and Calorimetry c. folyóiratot.  Ennek impakt faktora látványosan növekedett, ez évben már 1.4 fölé került, a nyomtatott verzió terjedelmét pedig a Springer évi 3600 oldalra emelte.  Az internetes változatban emellett a közvetlenül nyomtatás előtt álló cikkek is elérhetők.

Emellett talán említésre érdemes az is, hogy a Journal of Analytical and Applied Pyrolysis c. Elsevier folyóirat két szerkesztőjéből az egyik hazai szakember (Blazsó Marianne).  Ez a folyóirat olyan termoanalitikai cikkeket is közöl jelentős számban, amelyek pirolízis folyamatok tisztázását, ill. pirolízis folyamatok leírására alkalmas reakciókinetika modellek/eljárások kidolgozását vagy igazolását tűzik ki célul.

A kockázati tényezőkre vonatkozó kérdéssel kapcsolatban a következő problémát szeretnénk megemlíteni: A földtudományok területén, ahol a hazai kutatók igen jelentős termoanalitikai sikereket értek és érnek el, nincs meg a megfelelő szakmai és műszeres utánpótlás, így félő, hogy ez a fontos terület a jövőben nem produkálja majd az eddigi magas színvonalú eredményeket.

 

5. KAPCSOLATTARTÁS ROKON SZERVEZETEKKEL

Az ICTAC (International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry) szervezetben Novák Csaba a vezetőség tagja (treasurer).  Az EUROSTAR (European Society for Thermal Analysis, Calorimetry,  Thermodynamics and Reactivity) magyar tagjai Liptay György, Novák Csaba és Pokol György.  Az ESTAC (European Symposiums on Thermal Analysis and Calorimetry) titkára Pokol György, Liptay György pedig a bizottság tagja.  Továbbra is hazánkban szerkesztik a Journal of Thermal Analysis and Calorimetry c. folyóiratot, melyet a Springer Science+Business Media B.V. az Akadémiai Kiadóval közösen ad ki.  (Főszerkesztő:  Simon Judit, szerkesztő:  Novák Csaba, tanácsadó-szerkesztő Liptay György.).  Az ICTAC News magyarországi levelezője Novák Csaba.

A Magyar Kémikusok Egyesületében Liptay György alelnök, Novák Csaba és ifj. Regdon Géza pedig a Termoanalitikai szakcsoport elnöke, ill. titkára.

 

6. TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

Szakterületünkön több fiatal, PhD hallgató dolgozik.  Az év során Krakkóban került megrendezésre a 9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry.  Ezen hazánkból 13 szakember vett részt, közülük négy PhD hallgató.

 

7. EGYÉB MUNKABIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG

2005. vége óta munkabizottságunknak honlapja van: http://www.termoanalitika.net/ .

Ezen munkabizottságunk szakmai beszámolói és eseményei mellett fényképek, és tudománytörténeti érdekességű visszaemlékezések is találhatók.