A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMOANALITIKAI MUNKABIZOTTSÁGA

 

Honlap: www.termoanalitika.net.

 

A munkabizottság elnöke 2008. szept. 26-ig: Liptay György.  E-mail:  liptay.gmail.bme.hu

 

A munkabizottság jelenlegi elnöke: Várhegyi Gábor, MTA KK-AKI, Bp. II. Pusztaszeri út 59-67.  Levélcím:  1525 Budapest, Pf. 17. Telefon: 438 1148, Fax:438 1147, e-mail: varhegyichemres.hu.

 

A munkabizottság titkára: Kállay-Menyhárd Alfréd, BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, Műanyag- és Gumiipari Laboratórium, 1111 Bp. Műegyetem rkp. 3., H épület, Levélcím: Budapest 1521. Telefon: 463 3477, fax: 463 3474,
e-mail: amenyhardmail.bme.hu

 

 

MUNKABIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ, 2008.

Termoanalitikai Munkabizottság

STATISZTIKAI ADATOK

Ülések száma: 2 már megtartott ülés 15 – 15 résztvevővel, és egy november 26-ra meghirdetett ülés.

Ebből előadói ülés: 3

Külföldi előadók: 1 (Hirohisa Yoshida professzor Tokióból)

Hazai rendezésű nemzetközi konferencia: 1
XV. International Conference on Biological Calorimetry, Pécs, 2008. május 24-30. A szervező bizottság elnöke munkabizottságunk tagja, Lőrinczy Dénes.

PhD elővédés: 2

PhD védés: 2

 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

Az előző években részletes szakmai összefoglalókat adtunk zárójelentéseinkben.  Idén is nagyszámú közleményt jelentettek meg hazai szerzők rangos nemzetközi folyóiratokban.  Az alkalmazási körök széles skálája miatt viszont nehéz ezeket rangsorolni, és két 2-3 legjobb munkát kiemelni.  Megemlítjük viszont a hazai kutatók sikerét a szakterületünk 14. világkonferenciáján.

Az 14th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC 14) konferenciát Brazíliában rendezték meg. A beszámolók alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a konferencia igen sikeres volt. A magyar csoport a nagyobb létszámú delegációk közé tartozott, ami mutatja a termoanalitika fontosságát hazánkban. Külön ki kell emelni azt, hogy Szilágyi Imre  (BME-MTA Anyagszerkezeti és Modellezési Kutatócsoport, BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék) elnyerte és a konferencián átvette az ICTAC ifjúsági díját. Kutatásairól magas színvonalú plenáris előadásban számolt be nagy sikerrel.  Munkájának témája: Volfrám-oxidok előállítása, szerkezet és alkalmazása. Kombinált és csatolt termikus módszerek használata.

Ugyanezen a konferencián munkabizottságunk korábbi elnöke, Liptay György az ICTAC Distinguished Service elnevezésű életműdíját kapta

Szilágyi Imre ezen kívül elnyerte a Scopus díjat is. 2008. november 18-án került sor a Scopus Fiatal Kutatók díjának átadására. A díjat, melyet az Elsevier tudományos kiadó vállalat ajánlott fel, a Magyar Rektori Konferencia Elnöksége ítélte oda tíz tudományterületen a legkiválóbb harminc év alatti kutatók számára.

 

A TUDOMÁNYÁG HAZAI HELYZETÉNEK JELLEMZÉSE

Szakterületünkön sikeres kutatócsoportok működnek Budapesten, Pécsett, Szegeden és Veszprémben.  (A felsorolás abc sorrendben történt).  Emellett a termikus analízis több más csoport munkájában is jelentős szerepet játszik, amint az előző évi, részletesebb beszámolónkból is kitűnik.  Az iparban gyártmányfejlesztéshez és minőség-ellenőrzéshez használják a termoanalitikai módszereket.

Hazánkban szerkesztik a Journal of Thermal Analysis and Calorimetry c. folyóiratot.  Ennek impakt faktora az utóbbi években látványosan növekedett. A folyóirat főszerkesztője  Simon Judit, szerkesztői Novák Csaba és Menyhárd Alfréd, tanácsadó-szerkesztője pedig Liptay György.  Mind a négyen munkabizottságunk tagjai.

Emellett említésre érdemes az is, hogy a Journal of Analytical and Applied Pyrolysis c. Elsevier folyóirat két szerkesztőjéből az egyik hazai szakember (Blazsó Marianne).  Ez a folyóirat olyan termoanalitikai cikkeket is közöl jelentős számban, amelyek pirolízis folyamatok tisztázását, ill. pirolízis folyamatok leírására alkalmas reakciókinetika modellek/eljárások kidolgozását vagy igazolását tűzik ki célul.

Munkabizottságunknak határon kívüli, szerbiai tagja is van, Mészáros Szécsényi Katalin, az Újvidéki Egyetem professzora.

 

KAPCSOLATTARTÁS ROKON SZERVEZETEKKEL

Az ICTAC (International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry) szervezetben Novák Csaba a vezetőség tagja (treasurer).  Az ICTAC nemzeti reprezentánsa Kristóf János. Az EUROSTAR (European Society for Thermal Analysis, Calorimetry,  Thermodynamics and Reactivity) magyar tagjai Liptay György, Novák Csaba és Pokol György.  Az ESTAC (European Symposiums on Thermal Analysis and Calorimetry) magyar reprezentánsa Liptay György.  Mindnyájan munkabizottságunk tagjai.

A hazánkban szerkesztett két nemzetközi folyóiratról az előző pontban számoltunk be.

A Magyar Kémikusok Egyesületében Liptay György alelnök, Novák Csaba és ifj. Regdon Géza pedig a Termoanalitikai Szakcsoport elnöke, ill. titkára.

 

TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

Több olyan kutatócsoport van, amelyben fiatal PhD hallgatók szereznek fokozatot szakterületünkön.  Az alábbiak emelhetők ki: Budapesten a BME Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéke, a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Műanyag- és Gumiipari Laboraróriuma, valamint az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézete, Veszprémben az Analitikai Kémia Intézeti Tanszék, a Pécsi Tudományegyetemen az Általános Orvosi Kar Biofizikai Intézete, a Szegedi Egyetemen pedig a Gyógyszertechnológiai Intézet.  Az ipari szférában a Richter Gedeon Vegyészeti RT-ben dolgozik sok fiatal kutató szakterületünkön.

Munkabizottságunknak 30 tagja van.  Ezek közül 8 a tudomány doktora ill. az MTA doktora.  A fiatal (35 év alatti) kutatók száma munkabizottságunkban 6.

 

EGYÉB MUNKABIZOTTSÁGI TEVÉKENYSÉG

2005. vége óta munkabizottságunknak honlapja van: http://www.termoanalitika.net/ .

Ezen munkabizottságunk szakmai beszámolói és eseményei mellett fényképek, és tudománytörténeti érdekességű visszaemlékezések is találhatók.

 

Budapest, 2008. nov. 20.

 

Liptay György
a munkabizottság elnöke
2008. szept. 26-ig

 

Várhegyi Gábor
a munkabizottság elnöke
2008. szept. 26. óta