A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERMOANALITIKAI MUNKABIZOTTSÁGA

Honlap: www.termoanalitika.net.

A munkabizottság elnöke: Várhegyi Gábor, MTA KK-AKI, Bp. II. Pusztaszeri út 59-67.  Levélcím:  1525 Budapest, Pf. 17. Telefon: 438 1148, Fax:438 1147, e-mail: varhegyichemres.hu.

A munkabizottság titkára: Kállay-Menyhárd Alfréd, BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, Műanyag- és Gumiipari Laboratórium, 1111 Bp. Műegyetem rkp. 3., H épület, Levélcím: Budapest 1521. Telefon: 463 3477, fax: 463 3474, e-mail: amenyhardmail.bme.hu

                                                                                                                                   

MUNKABIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ, 2010.

 

Termoanalitikai Munkabizottság

 

STATISZTIKAI ADATOK

Ülések száma: 2

Ebből előadói ülés: 2

Külföldi előadók: 1

Hazai konferencia: –

Hazai rendezésű nemzetközi konferencia: –

 

Részletezés:

A 2010. évben az első ülésünket az MTA Műanyag Munkabizottságával közösen tartottuk október 1-én, 38 fő részvételével. A második ülést pedig december 8-án 16 fő részvételével rendeztük. (Fentiekből előadói ülés: 2, külföldi előadók: 1) Mindkét üléshez készült hivatalos meghívó, valamint a napirendi pontokat az alábbiakban mellékeljük:

Október 1.

PROGRAM:

14:00-14:05              Megnyitó

14:05-14:50              Vancsó Gyula: Polimer nanoszkópia: Válogatások két évtized AFM kutatásaiból (Twente Egyetem, MESA+ Nanotechnológiai Kutató Intézet, Enschede, Hollandia)

14:50-15:05              Móczó János, Renner Károly Heterogén polimer rendszerek: kölcsönhatás és deformációs folyamatok (BME, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék)

15:05-15:20              Horváth Zsuzsanna, Menyhárd Alfréd: Termikus analízis alkalmazása polimerek kristályszerkezetének tanulmányozására: Kihívások és lehetőségek (BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék)

15:20-…                   Kötetlen beszélgetés – Varga József (75 éves) és Pukánszky Béla (60 éves) köszöntése

December 8.

PROGRAM: A termoanalitika orvosbiológiai alkalmazásai

10:00-10:05  Megnyitó

10:05-10:15  Liptay György, Berényi Mihály: A kezdet (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék)

10:15-11:15  Kardos József: Az izotermikus titrációs kalorimetria (ITC) módszere és alkalmazása a molekuláris kölcsönhatások vizsgálatában (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biokémiai Tanszék, Biológiai Intézet)

11:15-11:30  Kávészünet

11:30-11:50           Müller Tibor: A termoanalitikai fejlesztések irányvonala a TA Instruments-nél

11:50-                   Kötetlen beszélgetés a termoanalitikai helyzetéről és fejlődési irányvonalairól

 

 

Munkabizottságunknak jelenleg 32 tagja van.  További 43 kollégának küldünk rendszeresen értesítést üléseinkéről, rendezvényeinkről.

 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

Idén is nagyszámú termoanalitika tárgyú közleményt jelentettek meg hazai szerzők rangos nemzetközi folyóiratokban. Az alkalmazási körök széles skálája miatt viszont nehéz ezeket rangsorolni, és a két 2-3 legjobb munkát kiemelni.

 

A tudományterület 2010-ben elért legjelentősebb fejlesztési, innovációs eredményeinek rövid bemutatása:

Napjainkban a termikus analízis az ipar számára alap anyagvizsgálati módszer, de a kutatások területén is nélkülözhetetlen technika. Ennek következtében elősegíti az ipari fejlesztést és innovációt. Értelemszerűen az ipari fejlesztés és innováció csak nagyobb, multidiszciplináris teamekben folyhat, amelyben a termikus analízis csak az egyik eszköz, ezért külön bemutatása nem lehetséges.  Talán a termoanalitikai mérési eredmények számítógépi kiértékelésével kapcsolatos hazai fejlesztéseket lehet önálló termoanalitikai metodikai eredménynek tekinteni; mellékletben megadjuk egy, a tárgyévben megjelent közleményt összefoglalóját.

 

A TUDOMÁNYÁG HAZAI HELYZETÉNEK JELLEMZÉSE

 

Szakterületünkön sikeres kutatócsoportok működnek Budapesten, Pécsett, Szegeden és Veszprémben. (A felsorolás abc sorrendben történt).  Emellett a termikus analízis több más csoport munkájában is jelentős szerepet játszik.  Ezek többségében PhD képzés is folyik.

Igyekszünk a szakterületünkön aktív kutatócsoportokat minél szélesebb körben bevonni munkabizottságunk munkájába. Decemberi ülésünket ennek a törekvésnek megfelelően a termikus analízis orvosbiológiai alkalmazási lehetőségeinek szenteltük, amely terület eddig kívül esett a látóterünkön.

Hazánkban szerkesztik a Journal of Thermal Analysis and Calorimetry c. Springer kiadású szakfolyóiratot. A 2009. évi közölt impakt faktor 1,59.  A folyóirat főszerkesztője változatlanul Simon Judit, szerkesztői Novák Csaba és Menyhárd Alfréd, tanácsadó-szerkesztője pedig Liptay György. Mind a négyen munkabizottságunk tagjai.

A szakterület másik szakfolyóirata a Thermochimica Acta (Elsevier).  Impakt faktora 1,74.  Ennek a folyóiratnak jelenleg nincs magyar szerkesztője.

Emellett említésre érdemes az is, hogy a Journal of Analytical and Applied Pyrolysis c. Elsevier folyóirat két szerkesztőjéből az egyik hazai szakember (Blazsó Marianne).  Ez a folyóirat is sok termoanalitikai cikket közöl, impakt faktora 2,31.

Munkabizottságunknak határon kívüli, szerbiai tagja is van, Mészáros Szécsényi Katalin, az Újvidéki Egyetem professzora.

 

KAPCSOLATTARTÁS ROKON SZERVEZETEKKEL

Az ICTAC (International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry) szervezetben Novák Csaba a vezetőség tagja (treasurer). Az ICTAC nemzeti reprezentánsa Kristóf János. Az EUROSTAR (European Society for Thermal Analysis, Calorimetry, Thermodynamics and Reactivity) magyar tagjai Liptay György, Novák Csaba és Pokol György. Az ESTAC (European Symposiums on Thermal Analysis and Calorimetry) magyar reprezentánsa Liptay György. Mindnyájan munkabizottságunk tagjai.

A hazánkban szerkesztett két nemzetközi folyóiratról az előző pontban számoltunk be.

 

Budapest, 2010. dec. 23.

 

 

Kállay-Menyhárd Alfréd
a munkabizottság titkára

 

Várhegyi Gábor
a munkabizottság elnöke

 

 


Melléklet a Termoanalitkai Munkabizottságának beszámolójához

Egy közlemény, amely elsősorban hazai fejlesztési eredményekről számol be:

 

Várhegyi, G.; Czégény, Zs.; Liu, C.; McAdam, K.:  Thermogravimetric analysis of tobacco combustion assuming DAEM devolatilization and empirical char-burnoff kinetics. Ind. Eng. Chem. Res., 2010, 49, 1591-1599.  doi: 10.1021/ie901180d

 

30 dohányminta TG görbéjét értékelték ki együtt, a legkisebb négyzetek módszerével összetett reakciókinetikai modellt alkalmazva. A mérések a dohány típusában, a felfűtési program jellegében és sebességében, valamint a vivőgáz oxigén tartalmában különböztek.  Az égést két konszekutív reakcióval írták le: hőbomlás (devolatilizáció) valamint a képződő szenes maradék (char) kiégése.  Mindkét részfolyamatra összetett modellt alkalmaztak.  Mind a modell, mind pedig az alkalmazott numerikus matematikai apparátus új, és a szerzők reményei szerint más szerves anyagok égésére is alkalmazható.  Jelenleg az MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézete valamint a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tsz együtt kutatja a modell alkalmazási lehetőségeit biomassza K+F feladatokban.